Raport special: Pericolele chimice în hrana noastră

Vederea și vătămarea alimentară, Prejudiciu Corporal

Florentina Dragomir - judecător la Secția penală Pe rol se află pronunțarea în cauza având ca obiect sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, nou mod de operare viziune Dosarul nr.

Intoxicație Alimentară

Dezbaterile au avut loc în ședința din data de 27 noiembriefiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Înalta Curte, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 20 ianuariecând, în aceeași compunere, a decis următoarele: ÎNALTA Vederea și vătămarea alimentară chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele: I.

Titularul și obiectul sesizării Prin Încheierea din 20 septembrie pronunțată în Dosarul nr. Expunerea succintă a cauzei Judecătoria Medgidia, prin Sentința penală nr. În esență, instanța de fond a reținut că prin Sentința civilă nr. La data de 5 apriliereprezentantul legal al celor două minore, numita I.

Introducere

În interpretarea coroborată a prevederilor art. Ca atare, a apreciat că termenul de 3 luni de introducere a plângerii prealabile s-a împlinit la sfârșitul lunii noiembrie și în vederea și vătămarea alimentară punerii în mișcare a acțiunii penale și exercitării din oficiu a acțiunii penale de către organele judiciare, conform art.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia și persoanele vătămate G. În acest sens s-a invocat de către parchet faptul că plângerea penală poate fi formulată în orice moment după expirarea termenului de trei luni de neplată a pensiei de întreținere, vederea și vătămarea alimentară organele de urmărire penală au înțeles să procedeze din oficiu la efectuarea pete de vedere continuare a urmăririi penale și la punerea în mișcare a acțiunii penale, astfel cum prevăd dispozițiile art.

Victor Dan Zlatescu - preşedinteIon Filipescu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorIoan Griga - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. Dezbaterile au avut loc în şedinţa din 9 martieîn prezenta procurorului şi a părţii vătămate - Grupul şcolar de industrie alimentara Tulcea - în lipsa inculpatei Nicola Nina Bebi, legal citata, şi consemnate în încheierea din aceeaşi dată, când Curtea Constituţională, având nevoie de timp pentru a delibera, a aminat pronunţarea pentru data de 14 martie La termenul de judecată din 15 iunieinculpata a ridicat în faţa Judecătoriei Tulcea, în Dosarul nr.

Opinia completului care a dispus sesizarea III. Cu privire la admisibilitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și JustițieCurtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a apreciat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de art.

vederea și vătămarea alimentară

O asemenea interpretare ar fi motivată de faptul că prin Decizia nr. Astfel, în acord cu opinia majoritară, exprimată de doctrină și practica judiciară, s-a stabilit că infracțiunea de abandon de familie se consumă la expirarea perioadei de trei luni, pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate, prin neexecutarea obligației de plată a pensiei de întreținere stabilită pe cale judecătorească, și se epuizează la momentul reluării plății de către debitor sau al condamnării acestuia, prin hotărâre judecătorească, dată la care se încheie ciclul infracțional și se autonomizează activitatea desfășurată până la acel moment.

Pornind de la această calificare juridică s-a apreciat că, în cazul infracțiunilor continue, data săvârșirii faptei este aceea a încetării acțiunii sau inacțiunii, astfel cum s-a statuat și prin Decizia de îndrumare nr.

S-a apreciat, totodată, că, deși prin Decizia nr. Punctele de vedere exprimate de către curțile de apel și viziune după 40 la femei arondate cu privire la chestiunile de drept ce formează obiectul sesizăriiÎn urma consultării instanțelor de judecată, în conformitate cu dispozițiile art.

Curțile de Apel Pitești și Suceava nu și-au exprimat punctul de vedere cu privire la problema de drept a cărei dezlegare se cere, cea din urmă instanță transmițând doar jurisprudența relevantă în materie. Punctul de vedere exprimat de Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică din vederea și vătămarea alimentară Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra chestiunii de drept supuse dezlegării Referitor la chestiunea de drept supusă dezlegării s-a concluzionat de către Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție că, în cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzute în art.

Termenul de 3 luni prevăzut în art. În esență, opinia exprimată se întemeiază pe următoarele argumente:Infracțiunea de abandon de familie prevăzută în art. Pornind de la interpretarea dispozițiilor art.

Dacă s-ar admite că termenul de introducere a plângerii prealabile curge de la momentul epuizării, persoana vătămată sau reprezentantul său legal care cunoaște momentul consumării nu ar putea să introducă plângerea prealabilă în întreg intervalul cuprins între momentul consumării și momentul epuizării, soluție incompatibilă cu ideea de protecție a intereselor persoanei vătămate. Evitarea consecințelor expuse se poate realiza numai prin aplicarea, în mod corespunzător, a Deciziei nr.

În consecință, s-a arătat că dispozițiile art. Referitor la Decizia de îndrumare nr. Jurisprudența relevantă a Curții Constituționale Decizia nr. Decizia nr.

Punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și JustițieOpinia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție asupra chestiunii de drept supuse dezlegării este, în principal, în sensul inadmisibilității sesizării, întrucât nu este îndeplinită condiția esențială a existenței unei chestiuni de drept ce ar necesita lămuriri sau interpretări, justificată și de jurisprudența Completului pentru dezlegarea unor chestiuni miopia părinților drept în materie penală al Înaltei Curți de Casație și Justiție și de faptul că s-a dat deja o dezlegare problemei de drept prin Decizia nr.

Or, Decizia nr. Așadar, infracțiunea se consumă la expirarea perioadei de 3 luni, pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate, prin neexecutarea obligației de plată stabilite prin hotărâre judecătorească, și se epuizează fie la momentul reluării plății de către debitor, fie la cel al condamnării acestuia prin hotărâre judecătorească, dată la care se încheie și ciclul infracțional și se autonomizează activitatea desfășurată până în acel moment.

Mai mult, circumscrierea acestui moment la expirarea celor 3 luni de neplată nu prejudiciază persoana vătămată, întrucât, într-o astfel de ipoteză, organele judiciare au vederea și vătămarea alimentară vederea și vătămarea alimentară a se sesiza și din oficiu.

DECIZIE 24 14/03/ - Portal Legislativ

Opinia specialiștilor consultați asupra chestiunii de drept ce formează obiectul sesizăriiÎn conformitate cu dispozițiile art. Totodată, s-a apreciat că nu pot fi aplicate considerentele Deciziei nr.

vederea și vătămarea alimentară se va întoarce vederea la carlos

Argumentele specialiștilor au fost întemeiate pe considerentele Deciziei nr. Raportat la aceste argumente s-a apreciat că, în cazul infracțiunii de abandon de familie, prevăzută de art. Dispoziții legale incidente Art.

vederea și vătămarea alimentară tratament congenital de hipermetropie

Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegăriiOpinia judecătorului-raportor a fost în sensul că sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de art. Pe fondul cauzei, opinia judecătorului-raportor este în sensul că, în cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzute în art. Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. Înalta Curte de Casație și JustițieExaminând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, pentru dezlegarea chestiunii de drept ce se solicită, reține următoarele: A.

Prin vederea și vătămarea alimentară în conținutul art. Din analiza dispozițiilor legale menționate rezultă că, sub aspectul admisibilității sesizării, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe, respectiv existența unei cauze aflate în curs de judecată în dinamica restaurării vederii grad de jurisdicție pe rolul uneia dintre instanțele arătate expres în norma de reglementare, inclusiv a curții de apel, soluționarea pe fond a acelei cauze să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, iar problema de drept să nu fi fost încă dezlegată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin mecanismele legale ce asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către instanțele judecătorești sau să nu facă în prezent obiectul unui recurs în interesul legii.

În ceea ce privește sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie se constată că este îndeplinită prima condiție privind existența unei cauze pendinte aflate în curs de judecată în ultimă instanță, aceasta fiind învestită cu soluționarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia și persoanele vătămate G.

De asemenea este realizată și cea de-a doua cerință referitoare la legătura dintre chestiunea de drept sesizată și soluționarea pe fond a apelurilor declarate vârstnicii au hipermetropie Ministerul Public și persoanele vătămate, hotărârea prealabilă având în acest caz o influență directă chiar hotărâtoare asupra deciziei ce va fi dată de instanța de control judiciar Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de vederea și vătămarea alimentară cu privire la modul de dezlegare a raportului juridic de drept penal dedus judecății, sub aspectul interpretării dispozițiilor art.

Totodată, se constată că este îndeplinită și cea de-a treia condiție de admisibilitate, cu precizarea că respectiva chestiune de drept ce a făcut obiectul sesizării instanței nu a primit încă o rezolvare printr-o hotărâre prealabilă sau să fi fost promovat vreun recurs în interesul legii, astfel cum s-a arătat și în Adresa nr. Dezlegarea dată prin Decizia nr. Cu alte cuvinte, chestiunea de drept ce a făcut obiectul prezentei sesizări a primit o dezlegare prin Decizia nr.

Prin Decizia nr. Ca atare, ceea ce trebuie lămurit este în ce măsură argumentele ce au susținut interpretarea dată prin Decizia nr. Sub acest aspect, practica instanțelor, dar și opinia specialiștilor consultați au fost diferite în stabilirea momentului de la care curge termenul de 3 luni în care poate fi introdusă plângerea prealabilă de titularul acțiunii penale relevante fiind soluțiile pronunțate de instanțele din țară în materie și care au apreciat ca moment al săvârșirii faptei fie data consumării infracțiunii, fie data epuizării.

În considerarea celor expuse anterior, având în vedere și modalitatea reglementării condițiilor cuprinse în conținutul art. Calificarea juridică a vederea și vătămarea alimentară de abandon de familie, în varianta normativă prevăzută de art. Fiind o infracțiune la care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, potrivit dispozițiilor art.

Bhadon Di Sangrand 2020 l Sant Baba Bhagwan Singh Ji (Rara Sahib - Begowal)

Ca o excepție de la principiul oficialității procesului penal, și în noua reglementare, legiuitorul a statuat că, în cazul anumitor infracțiuni, printre care și cea de abandon de familie, declanșarea procesului penal să se realizeze la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, astfel cum prevăd dispozițiile art. Atunci când legiuitorul a dorit să facă o astfel de distincție a arătat în mod expres acest lucru, cum este cazul termenului de prescripție a răspunderii vederea și vătămarea alimentară, când a stabilit că, în cazul infracțiunilor continue, termenul curge de la data încetării acțiunii, astfel cum prevăd dispozițiile art.

Prin urmare, dacă s-ar accepta existența unei astfel de distincții în cazul infracțiunilor continue și s-ar considera ca moment inițial al curgerii termenului de introducere a plângerii prealabile momentul epuizării, s-ar ajunge la situația în care titularul acțiunii penale, deși cunoaște momentul consumării faptei, nu ar putea să introducă plângerea între momentul consumării și cel al epuizării infracțiunii, adică până la momentul la care făptuitorul ar hotărî reluarea plății pensiei de întreținere la care a fost obligat printr-o hotărâre vederea și vătămarea alimentară.

Or, printr-o asemenea interpretare s-ar ajunge la modificarea conținutului art. Totodată, rațiunea pentru care legiuitorul a prevăzut această cerință a declanșării și desfășurării procesului penal a avut în vedere atât interesul social și particular al făptuitorului de a nu lăsa la latitudinea persoanei vătămate să țină sub amenințarea formulării unei plângeri prealabile făptuitorul, dar și protecția intereselor persoanei vătămate, în acest sens relevantă fiind Decizia nr.

vederea și vătămarea alimentară strabism al vederii

Astfel, în considerarea acestor argumente, în interpretarea dispozițiilor art. Având în vedere că noua reglementare a instituției plângerii prealabile [ art. Prin vederea și vătămarea alimentară menționată, s-a stabilit că termenul de două luni prevăzut de art.

În esență, acestea au vizat faptul că dispozițiile art.

Prejudiciu Corporal

Prin urmare, termenul de 3 luni de introducere a plângerii din actuala reglementare curge, fără nicio diferențiere, din momentul cunoașterii faptei de către persoana vătămată sau reprezentantul legal, în lipsa unei dispoziții legale care să stabilească ca moment inițial al curgerii termenului momentul consumării ori vederea și vătămarea alimentară cel al epuizării.

Un alt argument avut în vedere a fost legat de faptul că pentru începerea curgerii termenului de două luni din vechea reglementare nu era vederea și vătămarea alimentară epuizarea infracțiunii, interpretare ce trebuie dată și dispozițiilor art.

Și ultimul raționament al Deciziei nr. Astfel, dacă s-ar opina că termenul de 3 luni de introducere a plângerii prealabile ar curge de la momentul epuizării infracțiunii în acest caz, momentul reluării plății de către debitor sau al condamnării acestuia, prin hotărâre judecătoreascădeși persoana vătămată sau reprezentantul legal cunosc momentul săvârșirii faptei consumate expirarea perioadei de 3 luni, pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate, prin neexecutarea obligației de plată a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătoreascăar vederea și vătămarea alimentară să se accepte că acestea nu ar putea introduce plângerea prealabilă între momentul consumării și cel al epuizării faptei, ipoteză care ar conduce la modificarea dispozițiilor art.

vederea și vătămarea alimentară

În concluzie, în interpretarea dispozițiilor art. Față de toate aceste considerente de ordin teoretic expuse și având în vedere cele două decizii de unificare a practicii judiciare în materie ale instanței supreme, Înalta Curte apreciază că termenul de 3 luni de introducere a plângerii prealabile prevăzut de art.

  • Intoxicația alimentară în timpul vacanței se poate întâmpla atunci când standardele de igienă obligatorii sunt neglijate.
  • Materiale care intră în contact cu produsele alimentare 5 Corpusul legislativ al Uniunii Europene care reglementează substanțele chimice în contextul siguranței alimentare este vast și fragmentat.
  • DECIZIE 2 20/01/ - Portal Legislativ
  • Raport special: Pericolele chimice în hrana noastră