Dincolo de văl: viaţa în eternităţi

Grad asupra viziunii sale și

Pe 16 februarieprofetul lucra în casa lui John Johnson din Hiram, Ohio, avându-l alături, ca scrib, pe Sidney Rigdon.

El traducea Evanghelia după Ioan. Era clar din adevărurile aflate în Biblie că, dacă Dumnezeu răsplătea pe fiecare după faptele făcute în trup, atunci termenul «cer», folosit ca referinţă pentru căminul veşnic al sfinţilor, trebuie să includă mai mult decât o singură împărăţie.

Aspecte militare

În timp ce el şi Sidney cugetau la această scriptură, o viziune minunată le-a fost prezentată. Ei au văzut cele trei împărăţii de glorie pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii Săi grad asupra viziunii sale și au înţeles cine va moşteni aceste împărăţii.

Ei l-au văzut, de asemenea, pe Satana alungat din prezenţa lui Dumnezeu, precum şi suferinţele celor care permit ca ei să fie învinşi de Satana. Mai târziu, această viziune a devenit secţiunea 76 din Doctrină şi legăminte. Fiecare lege, fiecare poruncă, fiecare promisiune, fiecare adevăr şi fiecare punct care are legătură cu destinul omului, de la Genesa la Apocalipsa, unde puritatea scripturilor rămâne neatinsă de nebunia oamenilor, … mărturiseşte faptul că acel document este o copie a cronicilor despre lumea eternă.

Frumuseţea ideilor; puritatea limbajului, posibilitatea oamenilor de a acţiona, timpul încă existent pentru realizare, pentru ca moştenitorii salvării să-L poată slăvi pe Domnul şi să îngenuncheze, răsplata pentru credinţă şi pedeapsa pentru păcate sunt cu mult peste mintea limitată a omului, încât fiecare om cinstit este constrâns să exclame: «A venit de la Dumnezeu».

Ar trebui să fie: «În împărăţia Tatălui Meu sunt multe împărăţii», pentru ca voi să puteţi fi moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Mine… Acolo sunt locaşuri pentru cei care se supun legii celestiale, precum şi alte locaşuri pentru aceia care încalcă legea, fiecare om după propria lui ordine.

Unde sunt toţi îngrămădiţi împreună — cei cinstiţi, cei virtuoşi şi criminalii şi curvarii, când este scris că ei vor fi judecaţi în acord cu faptele făcute în trup? Dar sfântul Pavel ne vorbeşte despre trei glorii şi trei ceruri.

Sistemul de aparare antiaerian si antiracheta, testat cu succes in timpul Saber Guardian 2019

El a cunoscut un om care fost răpit până în al treilea cer [vezi 1 Corinteni —41 ; 2 Corinteni —4 ]… Isus le-a spus ucenicilor Săi: «În casa tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.

Mă duc să vă pregătesc un loc… Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi» [vezi Ioan —3 ].

Acolo sunt ilustrate în mod clar glorie după glorie — gloria soarelui, gloria lunii şi gloria stelelor; şi aşa cum o stea diferă de o altă stea, tot aşa cei din lumea telestială diferă în slavă, şi fiecare om care domneşte în gloria celestială este un Dumnezeu pentru stăpânirea sa… Pavel spune: «Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea grad asupra viziunii sale și deosebeşte în strălucire de altă stea.

Aşa este şi învierea morţilor» [ 1 Corinteni —42 ]. Ei sunt aceia care sunt Biserica Primului Născut. Ei sunt aceia în mâinile cărora Tatăl a pus toate lucrurile — ei sunt aceia care sunt preoţi şi regi, care au primit din plenitudinea Sa şi din slava Sa; şi sunt preoţi ai Celui Prea Înalt, după ordinul lui Melhisedec, care a fost după ordinul lui Enoh, care a fost după ordinul Singurului Fiu Născut.

Controversa viziunii fatale - Fatal Vision controversy - cubicsuite.ro

De aceea, aşa cum este scris, ei sunt dumnezei, chiar fiii lui Dumnezeu — de aceea, toate lucrurile sunt ale lor, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile prezente, fie lucrurile care vor veni, toate sunt ale lor şi ei sunt ai lui Hristos, şi Hristos este al lui Dumnezeu… Aceştia vor locui în prezenţa lui Dumnezeu şi a Hristosului Său în vecii vecilor… Aceştia sunt aceia ale căror nume sunt scrise în cer, unde Dumnezeu şi Hristos sunt judecătorii tuturor.

Aceştia sunt aceia care sunt oameni drepţi, făcuţi desăvârşiţi prin Isus, Mijlocitorul noului legământ, care a împlinit această ispăşire desăvârşită prin vărsarea sângelui Său. Aceştia sunt aceia ale căror trupuri sunt celestiale, a căror slavă este aceea a soarelui, chiar slava lui Dumnezeu, cea mai înaltă dintre toate, a căror slavă este descrisă ca fiind la fel cu strălucirea soarelui de pe cer.

viziune cu bicicleta

El poate intra în celălalt, dar aceasta înseamnă sfârşitul împărăţiei sale; el nu poate avea o creştere. Ce este aceasta? Să moşteniţi aceeaşi putere, aceeaşi slavă şi aceeaşi exaltare, până când ajungeţi la nivelul de dumnezeu şi vă urcaţi pe tronul puterii veşnice, la fel ca cei care au trecut prin aceasta înainte. Iată, aceştia sunt aceia care au murit fără lege; şi, de asemenea, aceia care sunt spiritele oamenilor ţinuţi în închisoare, pe care Fiul i-a vizitat şi cărora le-a predicat Evanghelia, pentru ca ei să poată fi judecaţi ca oamenii în trup; care nu au primit mărturia lui Isus în trup, dar au primit-o după aceea.

Aceştia sunt aceia care sunt oameni onorabili ai pământului, care au fost orbiţi de viclenia oamenilor.

  1. Ukrainian Steve Sturm analizează modul în care NATO caută să-şi îmbunătăţească procesele de generare a forţelor şi planificare a apărării pentru a îndeplini cerinţele mereu crescânde ale operaţiilor de răspuns în cazul crizelor.
  2. Articolul principal: Jeffrey R.

Aceştia sunt aceia care primesc din slava Lui, dar nu din plenitudinea Lui. Aceştia sunt aceia care primesc din prezenţa Fiului, dar nu din plenitudinea Tatălui. De aceea, ei sunt trupuri terestriale şi nu trupuri celestiale şi se deosebesc în glorie aşa cum luna se deosebeşte de soare.

exerciții pentru hipermetropie senilă câte fps

Aceştia sunt grad asupra viziunii sale și care nu sunt curajoşi în mărturia despre Isus; de aceea, grad asupra viziunii sale și nu obţin coroana împărăţiei lui Dumnezeu. Aceştia sunt aceia care nu au primit Evanghelia lui Hristos şi nici mărturia despre Isus.

Prima racheta Patriot lansata in Romania, parte dintr-un exercitiu militar international

Aceştia sunt aceia care nu neagă Duhul Sfânt. Aceştia sunt aceia care sunt aruncaţi în iad. Aceştia sunt aceia care nu sunt mântuiţi din mâinile diavolului până la ultima înviere, până când Domnul, chiar Hristos, Mielul, nu va fi terminat lucrarea Sa… Aceştia sunt aceia care spun că sunt unii ai unuia şi grad asupra viziunii sale și ai altuia — unii ai lui Hristos şi unii ai lui Ioan, şi unii ai lui Moise, şi unii ai lui Elias, şi unii ai lui Esaia, şi unii ai lui Isaia, şi unii ai lui Enoh; dar nu au primit Evanghelia, nici mărturia despre Isus, nici profeţii, nici legământul nepieritor.

În sfârşit, aceştia, toţi, sunt aceia care nu se vor aduna cu sfinţii, pentru a fi ridicaţi în Biserica Primului Născut şi primiţi în nori.

Dincolo de văl: viaţa în eternităţi

Aceştia sunt aceia care sunt mincinoşi, şi vrăjitori, şi imorali, şi care comit adulter, şi care iubesc minciuna şi mint. Chirurgie restaurativă a ochilor sunt aceia care suportă mânia lui Dumnezeu pe pământ. Aceştia sunt aceia care suportă pedeapsa unui foc veşnic. Aceştia sunt aceia care sunt aruncaţi în iad şi suportă mânia Atotputernicului Dumnezeu până la plenitudinea timpurilor, când Hristos îi va fi supus pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale şi va fi perfectat lucrarea Sa… Şi [noi] am auzit glasul Domnului, spunând: Aceştia toţi trebuie să-şi plece genunchiul şi fiecare limbă îi va mărturisi Lui, care stă pe tron în vecii vecilor; pentru că ei vor fi judecaţi după lucrările lor şi fiecare om va primi după lucrările lui, propriile lui posesiuni în locaşurile care sunt pregătite; şi ei vor fi slujitori ai Celui Prea Înalt; dar acolo unde locuiesc Dumnezeu şi Hristos, ei nu pot veni în veci.

Ce este blestemul iadului? Să faci parte din acea societate care nu s-a supus poruncilor Sale… Eu ştiu că toţi oamenii vor fi condamnaţi dacă nu vor merge pe calea pe care El a deschis-o, iar aceasta este calea marcată de cuvântul Domnului. Aceasta este pedeapsa pentru cei ticăloşi; îndoiala lor, neliniştea şi suspansul duc la plâns, tânguire şi la scrâşnirea dinţilor. De aici şi vorba: Partea lor este în iazul care este posibilă restabilirea vederii acasă cu foc şi cu pucioasă [vezi Apocalipsa ].

Chinul provocat de dezamăgirea din mintea omului este la fel de dureros ca şi cel provocat de iazul arzând cu foc şi pucioasă. Eu spun că aşa este chinul omului… Unii vor învia pentru a sta lângă flăcările veşnice ale lui Dumnezeu, căci Dumnezeu stă acuitatea vizuală 0 9 ce este flăcări veşnice, iar alţii vor învia pentru blestemul propriei lor grad asupra viziunii sale și, care este un chin la fel de dureros ca şi acela al unui iaz cu foc şi pucioasă.

NATO - Opinion: L’adéquation des capacités et des engagements, Jan

Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile vii—xii. Ce experienţe personale v-au ajutat să înţelegeţi că meditarea vă poate conduce la o înţelegere sporită?

grad asupra viziunii sale și

În timp ce studiaţi sau discutaţi acest capitol, ca şi în cazul celorlalte capitole, alocaţi timp pentru a medita la adevărurile pe care le-aţi citit. Citiţi Ioan —3 şi 1 Corinteni — Cum vă ajută învăţăturile din acest capitol să înţelegeţi aceste versete?

Ce promisiuni le sunt făcute celor care sunt curajoşi în mărturia despre Isus? Care sunt câteva dintre lucrurile pe care ar trebui să le biruim?

grad asupra viziunii sale și

Cum ne ajută credinţa în Isus Hristos să ne biruim problemele din această viaţă?